dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

सोमवार, 9 अप्रैल 2018

एकोहि तुभ्यम् न द्वितीयो नष्टा ।। रचयिता - रेवती रमण झा " रमण "

                || एकोहि तुभ्यम् न द्वितीयो नष्टा ||

                   नमामि  कलिकाल  विकराल  रूपम् ।
                   जगद्  व्यापकम् भव्य संसार भूपम् ।।

                   भुजा  षष्ट  सुललित  चत्वारि चरणम् ।
                   बिकट  नेत्र  एका  उदर  सिंधु हरणम् ।।

                   विविध   रूप   धर्ता   कृत्वा   कलेश: ।
                   कुटिल   वाकपटुता    प्रपञ्ची   भेष: ।।

                   सकल  संत  योगी  सुभोगी  विलासी ।
                   धनान्ध    कामान्ध      पुर:    प्रवासी ।।

                   कुल्टा    कुभार्या     परगामी    पुरुष: ।
                   मिथ्यापवादि      मदिरां        निवास: ।।

                   न   भगिनी  न  भ्राता  पिता  न  पूत: ।
                   सर्वे    जना    स्वार्थ    सम्बन्ध   दूत: ।।

                  एकोहि    तुभ्यम्    न    द्वितीयो    नष्टा ।
                  ब्रूयात्      सत्यम      स भवेत     भ्रष्टा ।।

                  त्रिकाल       यामी      त्रिलोकै:      दाता ।
                  "रमण"   दास   चरणारविन्दे   विधाता ।।

                                       रचयिता
                            रेवती रमण झा " रमण "
                                           
      कोई टिप्पणी नहीं: